Anställning

Kvalifikationer

Yrkesverksamma frilansare inom musikområdet kan söka anställning i Musikalliansen. Med utövare menas här instrumentalister, sångare, korister, musikalartister och dirigenter. Det finns vissa grundkrav som du måste uppfylla och de innefattar:

1. Yrkesverksamhet
För att söka anställning vid Musikalliansen skall du till övervägande del ha varit verksam som frilansmusiker de senaste 3 åren. Har du under denna period varit sjukskriven, föräldraledig eller ledig p g a graviditet och därmed förhindrad att arbeta som utövare, förskjuts starten på beräkningen av arbetad tid med en period motsvarande hela frånvarotiden - dock högst 3 år. 

2. Offentligt kulturstöd
Musikalliansen är en kulturpolitiskt riktad insats. För att ha rätt till anställning ska din verksamhet under de senaste 5 åren omfattats av offentligt kulturstöd i någon form. Det innebär att du varit engagerad vid kulturinstitution eller av arrangör i Sverige som omfattas av offentligt kulturstöd. Sådana institutioner är t ex opera- och konserthusen, länsmusik/regionalt scenkonstbolag och Riksteatern eller lokala arrangörer med kommunalt, regionalt eller statligt stöd. Även ekonomiskt stöd från Statens kulturråd (verksamhetsbidrag, turnébidrag eller fonogramstöd) samt arbets- och/eller långtidsstipendium från Konstnärsnämnden räknas.

Allmänt
Om du har en tillsvidareanställning kan du inte få anställning vid Musikalliansen. En tillsvidareanställning på deltid av mindre omfattning (högst 20 procent) utgör däremot inget hinder för att söka anställning under förutsättning att du vid anställningstillfället har avslutat din tjänst. 

Endast frilansmusiker som är folkbokförda i Sverige kan få anställning vid Musikalliansen.

Turordningen för de som ansöker om anställning i Musikalliansen avgörs i första hand av graden av omfattning av verksamheten som yrkesmusiker de senaste 5 åren. Ingen kvalitets- eller behovsprövning görs.

Anställning i Musikalliansen
De frilansmusiker som anställs i Musikalliansen fortsätter sin musikaliska yrkesverksamhet på samma sätt som före anställningen. Vid engagemang (som kan vara ett endagsengagemang, ett längre kontrakt, en turné eller en skivinspelning) tar musikerna tjänstledigt från Musikalliansen. Vid arbete som musiker förlängs rätten till anställning. Inom anställningen kan man repetera och öva, marknadsföra och kompetensutveckla med bibehållen inkomst. Man har också rätt till pension, trygghetsförsäkringar och semester. Lönen som anställd i Musikalliansen är lägre än lönen vid scenkonstinstitutionerna men är något högre än ersättningen från arbetslöshetskassan. Anställningen i Musikalliansen avslutas om den anställde musikern inte längre uppfyller kraven på kontinuerlig yrkesverksamhet.

Musikalliansen har ingen artistförmedlande verksamhet och erbjuder inte några engagemang åt de anställda musikerna.