Finansiering

Finansiering

Här finns information som kan hjälpa frilansmusiker och fria musikgrupper att hitta rätt stöd till finansiering av verksamhet och projekt. Nedan listas nationella statliga stöd, nordiska stöd, EU:s Kreativa Europa och info om crowdfunding. För regionala och kommunala stöd hänvisas till aktuell region och kommun.

Kulturrådet

Kulturrådet ger stöd till fria musikgrupper och musikarrangörer, ej till enskilda konstnärer. Stöd till egen konstnärlig verksamhet söks från Konstnärsnämnden (se nedan).
Dessa bidrag går att söka från Kulturrådet:

Samverkan med komponister
Vilka kan söka:
Bidraget kan bland annat sökas av scenkonstinstitutioner, länsmusikorganisationer, fria musikgrupper och arrangörer. Bidraget har som mål att stimulera beställningar av nya verk samt anställningar av komponister.
Aktuell ansökningsperiod:
27 augusti - 24 september 2020

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper
Vilka kan söka:
Verksamhetsbidrag kan sökas av en professionell musikgrupp eller ensemble med omfattande och kontinuerlig verksamhet för produktionskostnader som resulterar i konserter och andra publika framträdanden. Med kontinuerlig verksamhet menas att den är årligt återkommande. Omfattningen av verksamheten bedöms i förhållande till gruppens storlek/besättning, men ett riktmärke är att gruppen genomför minst åtta bekräftade konserter per år för att komma i fråga för verksamhetsbidrag.
Aktuell ansökningsperiod:
21 april - 19 maj 2020

Turnébidrag till fria musikgrupper
Vilka kan söka:
Bidrag för nationella turnéer avser turnéer i Sverige och kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. 
Aktuell ansökningsperiod:
18 februari - 17 mars 2020

Fonogramstöd
Vilka kan söka:
Stödet kan sökas av svenska fonogramproducenter och består av produktionsstöd och internationellt marknadsstöd. Målet för fonogramstödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram.
Aktuell ansökningsperiod:
6 februari - 5 mars 2020

Fri scenkonst - projektbidrag
Bidraget går till professionella inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.
Aktuell ansökningsperiod:
2 januari - 30 januari 2020

Fri scenkonst - verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.
Aktuell ansökningsperiod:
13 februari - 12 mars 2020

Fri scenkonst - internationella turnébidrag
Bidraget går till professionella inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.
Aktuell ansökningsperiod:
18 februari - 17 mars 2020

Samtliga stöd från Kulturrådet

Musikverket
Stöd till samarbetsprojekt i musiklivet som bidrar till konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling, nationellt och internationellt.

Vilka kan söka: 
Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt initierade av det fria professionella musiklivet. Projekten ska drivas av professionella fria musikaktörer i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och organisationer. Målsättningen med projekten ska vara musikalisk produktion av hög konstnärlig kvalitet med ett publikt perspektiv.
Projekt som får stöd ska bidra till förnyelse och utveckling av det fria musiklivet, berika kulturutbudet i Sverige samt vara av nationellt intresse.
Det fria musiklivet utgörs av enskilda musikskapare, musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna.
Nästa ansökningsomgång:  
2020

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här.

Arbetsstipendier
Vilka kan söka:
Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. 
Nästa ansökningsomgång:
Se Konstnärsnämndens hemsida

Bidrag för internationellt kulturutbyte 
Vilka kan söka:
Bidraget ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra samarbetsprojekt, men även till konstnärers internationella samarbeten i Sverige.
Nästa ansökningsomgång:
Se Konstnärsnämndens hemsida

Långtidsstipendier 
Vilka kan söka:
Stipendiet är som regel tioåriga och ska ge konstnärer arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla sin verksamhet.
Nästa ansökningsomgång:
Se Konstnarsnämndens långtidsstipendier

Projektbidrag 
Vilka kan söka: 
Projektbidrag ges till avgränsade experiment- och utvecklingsarbeten eller samarbeten, alla med tidplan och budget.
Nästa ansökningsomgång:
Se Konstnärsnämndens hemsida

Kulturbryggan
Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2014 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.
Startstöd och Genomförandestöd
Vem kan söka:
Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta innefattar alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner. Löst sammansatta konstellationer av olika individer utan någon huvudansvarig person kan inte söka stöd. Det måste finnas en huvudman i botten som kan agera juridiskt rättssubjekt. Projektägare som söker måste vara folkbokförd Sverige
Nästa ansökningsomgång:
Startstöd och Genomförandestöd:
Information för 2016 kommer

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord är en kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform. Organisationen har tre verksamhetsområden. 
1. Sekretariat för fyra nordiska stödprogram:

Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, KreaNord och Nordbuk.
2. Kulturcenter och bibliotek i Helsingfors centrum, som sprider kunskap om och intresse för Norden och nordisk kultur.
3. Profilerar det nordiska kultursamarbetet både nordiskt och internationellt. 
Kulturkontakt Nord är en organisation under Nordiska ministerrådet.
Nästa ansökningsomgång: Länk till ansökningstider

Nordiska kulturfonden
Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.
Nästa ansökningsomgång: Länk till ansökningstider

EU Kreativa Europa

Mer information finns här: Kulturrådet

Crowdfunding är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system. De största siterna för crowdfunding är FundedByMe och Kickstarter