Goran Kajfes

GoranKajfes
Instrument
Trumpet
Genre
Jazz/Blues/Latin
Stockholm