hammar
Om Musikalliansen

Vad är Musikalliansen?

Musikalliansen är ett aktiebolag med statligt stöd från Kulturdepartementet via Statens Kulturråd. Musikalliansens huvuduppdrag är att erbjuda frilansmusiker en så kallad tredje anställningsform som minskar skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet.

Musikalliansen stödjer även hela det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier och samarbeten med andra aktörer på musikområdet

Vad innebär detta?

Musikalliansen är huvudarbetsgivare åt de anställda frilansmusikerna. Anställningen möjliggör en kontinuitet i yrket i form av regelbundna inkomster. Musikerna omfattas i sin anställning av de sociala trygghetsförsäkringarna.

Som anställd i Musikalliansen fortsätter man sin verksamhet som frilansmusiker precis som innan man blev anställd.

Vid arbete hos annan uppdragsgivare tas tjänstledighet från Musikalliansen. För arbetsgivare/arrangörer är det ingen skillnad att engagera en musiker som är anställd av Musikalliansen mot att engagera någon som inte är anställd, Musikalliansen är inte inblandad i kontrakt eller avtal som skrivs då musikerna är tjänstlediga från Musikalliansen.

Månadslönen från Musikalliansen är kopplad till den ersättning som de anställda musikerna får när de är tjänstlediga från Musikalliansen. När de anställda musikerna arbetar för andra uppdragsgivare räknas lönen ned enligt ett system som relaterar till intjänade gager.

Anställningen i Musikalliansen fortlöper så länge musikern uppfyller kraven på kontinuerlig yrkesverksamhet.

De anställda

Musikalliansen riktar sig till frilansmusiker som arbetar helt eller delvis inom musikområden som omfattas av offentligt kulturstöd. Det innebär att musikerna arbetar vid kulturinstitution, vid länsmusik eller annan regional eller lokal arrangör som mottar offentligt kulturstöd så som t ex arrangörer av jazz och folk/världsmusik. Musikalliansen har för närvarande cirka 160 instrumentalister, sångare, musikalartister och dirigenter anställda.

Musikalliansen är ingen artistförmedling, men vill man komma i kontakt med någon av våra anställda musiker så sök dem på vår Musikersida.

Verksamhet

Musikalliansens verksamhet består förutom anställning av frilansmusiker även av kompetensutveckling och seminarier. Alla utvecklingsinsatser och seminarier görs i syfte att ge musiker möjligheter till fler och bättre arbetstillfällen. Musikalliansen vill ge yrkesverksamma musiker verktyg som kan inspirera till att hitta ny publik, nya scener, nya konsertformer och nya samarbeten. Detta med bibehållen konstnärlig integritet. Musikalliansens utvecklingsinsatser vänder sig även till yrkesverksamma musiker som inte är anställda i Musikalliansen.

En annan av Musikalliansens uppgifter är att bevaka hur arbetsmarknaden för frilansmusiker ser ut för att bäst kunna se och utvärdera hur de arbetsbefrämjande insatserna ska utformas.

Likaså verkar Musikalliansen för att:
• Främja förutsättningarna på arbetsmarknaden för frilansmusiker genom samarbeten och nätverk.
• Stimulera till utveckling och rörlighet inom musikområdet – nationellt och internationellt.
• Genomföra kunskapsinsamling samt vara en kunskapsbank vad gäller frilansmusikers konstnärskap och arbetsmarknad.

Scenkonstallianserna

Det finns idag tre allianser inom konstområdena musik, teater och dans. Gemensamt för de tre allianserna är att de anställer frilansande utövare som är kontinuerligt yrkesverksamma samt verkar inom offentligt stödda verksamheter. Alliansmodellen bygger på att de som anställs är de mest yrkesverksamma inom sina områden, ingen kvalitetsbedömning eller behovsprövning görs vid ansökan. Allianserna arbetar aktivt med kompetensutveckling och förmedling för att öka de anställdas möjligheter till fler arbeten, ju mindre de är i tjänst hos allianserna desto mer ekonomiska medel frigörs för att anställa fler frilansare. Anställningsformen är rent formellt en tidsbegränsad anställning men avviker dock i praktiken från vad som traditionellt menas med en tidsbegränsad anställning. Detta gäller i synnerhet för de anställda som har omfattande engagemang som frilansande utövare. För dessa utövare kan alliansanställningen mycket väl löpa under hela den resterande yrkeskarriären. Av dessa skäl har alliansanställningen kallats för en tredje anställningsform. Alliansmodellen premierar de skådespelare, dansare och musiker som kan försörja sig på sitt yrke, och ska principiellt sett inte sammanblandas med a-kasseersättning eller stipendier.

Styrelse

I styrelsen finns samtliga ägarintressen representerade med tre ledamöter utsedda av Svensk Scenkonst samt en ledamot vardera från Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS. Styrelsens ordförande är externt rekryterad.

Ledamöter
Susanna Dahlberg, Ordförande
Staffan Becker, Svensk Scenkonst
Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst
Beryl Lunder, Svensk Scenkonst
Karin Inde, Musikerförbundet
Gunnar Jönsson, SYMF
Camilla Brown, Scen och Film
Helene Bergstedt, Trygghetsrådet TRS

Suppleanter
Susanne Rydén, Svensk Scenkonst
Neta Norén, Svensk Scenkonst
Rejhana Babovic, Svensk Scenkonst
Ola Edeblom, Musikerförbundet
Anna-Karin Simlund, SYMF
Simon Norrthon, Scen och Film
Annika Hamrin, Trygghetsrådet TRS

Organisation

Musikalliansens fullständiga namn är Musikalliansen i Sverige AB och drivs i form av ett aktiebolag. Organisationsnummer 556753-8615